ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਿਫਟ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਵੇ-ਚੁਣਵੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿ ਹੋ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ। ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਮੈਸੇਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ...

1. ਯੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਹਮਾਰਾ

ਨਾ ਛੋੜੇਂਗੇ ਕਭੀ ਸਾਥ ਤੁਮਹਾਰਾ

ਜੋ ਗਏ ਤੁਮ ਹਮੇ ਭੂਲ ਕਰ

ਲੇ ਆਏਂਗੇ ਪਕੜ ਕੇ ਹਾਥ ਤੁਮਹਾਰਾ

Happy Promise Day


2. ਸੋਚਾ ਥਾ ਨਾ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿਸੇ ਸੇ ਦੋਸਤੀ

ਨਾ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿਸੇ ਸੇ ਵਾਅਦਾ

ਪਰ ਕਯਾ ਕਰੇਂ ਦੋਸਤ ਮਿਲਾ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ

ਕਿ ਕਰਨਾ ਪੜਾ ਦੋਸਤੀ ਕਾ ਵਾਅਦਾ

Happy Promise Day

3. ਆਜ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਡੇਅ ਹੈ ਮੁਝਸੇ ਕਰ ਲੋ ਵਾਅਦਾ

ਕਭੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਓਗੇ

ਕਭੀ ਮੁਝੇ ਛੋੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓਗੇ

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਔਰ ਗਮ ਮੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਿਭਾਓਗੇ

ਔਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਝੇ ਹੀ ਚਾਹੋਗੇ

ਯੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਸਨਮ

Happy Promise Day


4. ਕਸਮ ਹੈ ਇਸ ਦਿਲ ਕੀ

ਕਸਮ ਹੈ ਇਸ ਸਾਂਸੋਂ ਕੀ

ਕਸਮ ਹੈ ਇਸ ਪਿਆਰ ਕੀ

ਕਿ ਤੁਝੇ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ

Happy Promise Day

5. ਹਰ ਪਲ਼ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਮਸੇ

ਅਪਨਾਪਨ ਕੁਛ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੁਮਸੇ

ਕਭੀ ਨਾ ਸੋਚਨਾ ਕਿ ਭੂਲ ਜਾਏਂਗੇ ਤੁਮਹੇ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਾ ਸਾਥ ਦੇਂਗੇ ਯੇ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਮਸੇ

Happy Promise Day

6. ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਮ ਨਿਭਾਅ ਨਾ ਸਕੋ

ਚਾਹੋ ਨਾ ਉਸ ਕੋ ਜਿਸੇ ਤੁਮ ਪਾ ਨਾ ਸਕੋ

ਦੋਸਤ ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਬਹੁਤ ਹੋਤੇ ਹੈਂ

ਪਰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਰਖੋ ਜਿਸ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਮ ਮੁਸਕੁਰਾ ਨਾ ਸਕੋ

Happy Promise Day


7. ਵਾਅਦਾ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਏਂਗੇ

ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਯਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਝੇ ਨਾ ਸਤਾਏਂਗੇ

ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇ ਤੋ ਦਿਲ ਸੇ ਪੁਕਾਰਨਾ

ਮਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਂਗੇ ਤੋ ਮੋਹਲਤ ਲੇਕਰ ਆਏਂਗੇ

Happy Promise Day

8. ਆਨੇ ਕਾ ਵਾਅਦਾ ਤੋ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੋ

ਪਰ ਨਿਭਾਨਾ ਭੂਲ ਜਾਤੇ ਹੋ

ਲਗਾ ਕਰ ਆਗ ਦਿਲ ਮੇ ਆਪ

ਬੁਝਾਨਾ ਭੂਲ ਜਾਤੇ ਹੋ

Happy Promise Day

9. ਸਾਥ ਨਿਭਾਏਂਗੇ...ਹੈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ

ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਏਂਗੇ...ਹੈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ

ਤੁਝ ਪਰ ਲੁਟਾ ਦੇਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ

ਔਰ ਯੇ ਸਚ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਏਂਗੇ...ਹੈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ

Happy Promise Day


10. ਮੋਹੱਬਤ ਹੋਗੀ ਹਦ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਚਾਹੇਂਗੇ ਤੁਝੇ ਖ਼ੁਦ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਮਹੇ ਅਪਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖੇਂਗੇ ਐਸੇ

ਕਿ ਤੁਮ ਰਹੋਗੇ ਮੁਝ ਮੇ ਮੁਝ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ

Happy Promise Day

11. ਅਪਨੇ ਦਿਲ ਮੇ ਤੁਝੇ ਬਿਠਾਏਂਗੇ ਹਮ

ਅਪਨੀ ਹਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੁਝ ਪੇ ਲੁਟਾਏਂਗੇ ਹਮ

ਕਸਮ ਸੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਤੇਰੀ ਪਰਛਾਈ ਬਣ ਕਰ

ਆਖ਼ਿਰੀ ਸਾਥ ਤਕ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਏਂਗੇ ਹਮ

Happy Promise Day

Posted By: Seema Anand