ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : Permanent account number (PAN) ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਜੇਕਰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੀ-ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਡ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀ-ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਡੀਐੱਲ e-Gov ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਈ-ਫਿਲਿੰਗ ਪੌਰਟਲ 'ਤੇ ਪੈਨ ਇੰਸਟੈਂਟ ਈ-ਪੈਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪੈਨ ਲਿਆ ਸੀ।

ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/ReprintEPan.html 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੈਨ ਨੰਬਰ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਕ ਆਦਿ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੀ-ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਈ ਆਧਾਰ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਚਾ ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਖ਼ਰਚ

ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੀ-ਪ੍ਰਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਕਾਰਡ ਭੇਜਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ 959 ਰੁਪਏ

ਕਾਰਡ ਦਾ ਡਿਸਪੈਚ

ਰੀ-ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ 'ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਸੰਚਾਰ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ

ਜੇਕਰ UTIITSL ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੈਨ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੀ-ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : https: //www.myutiitsl। com / PAN_ONLINE / homereprint

ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕ ਸਾਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Posted By: Ramanjit Kaur