ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ (PAN Card) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤਕਾਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣਾ ਈ-ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬਾ-ਚੌੜਾ ਅਪਲਾਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਹਿਤ Aadhaar ਆਧਾਰਿਤ e-KYC ਜ਼ਰੀਏ ਤਤਕਾਲ PAN (Permanent Account Number) ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦਸ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ e-PAN ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 12 ਅੰਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਹੈ।

ਤੱਤਕਾਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ

ਸਟੈੱਪ-1. ਆਦਮਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.incometaxindiaefiling.gov.in 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਟੈੱਪ-2. ਹੁਣ ਹੋਮ ਪੇਜ 'ਤੇ 'Quick Links' ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 'Instant PAN through Aadhaar' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਸਟੈੱਪ-3. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'Get New PAN' ਦੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟ ਪੈਨ ਰਿਕਵੈਸਟ ਵੈੱਬਪੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਟੈੱਪ-4. ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ ਭਰ ਕੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ।

ਸਟੈੱਪ-5. ਹੁਣ 'Generate Aadhaar OTP' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਕ ਓਟੀਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਟੈੱਪ-6. ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਓਟੀਪੀ ਭਰ ਕੇ 'Validate Aadhaar OTP' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'Continue' ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਸਟੈੱਪ-7. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਰਿਕਵੈਸਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਪੇਜ 'ਤੇ ਰੀ-ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਧਾਰ ਡਿਟੋਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈੱਪਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਟੈੱਪ-8. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'Submit PAN Request' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਸਟੈੱਪ-9. ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਐਕਨਾਲੇਜਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਨਾਲੇਜਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ

ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ 'Quick Links' ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 'Instant PAN through Aadhaar' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 'ਚੈੱਕ ਸਟੇਟਸ/ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੈਨ' ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Posted By: Seema Anand