ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : Aadhaar Card ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਪਰੂਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਡਰੈੱਸ ਪਰੂਫ ਤਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਅਪਡੇਟ UIDAI ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਦ ਦੇ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਚ ਐਡਰੈੱਸ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ।

UIDAI ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਸੈਲਫ ਸਰਵਿਸ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈੱਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ UIDAI ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਐਡਰੈੱਸ ਪਰੂਫ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਡਰੈੱਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ UIDAI ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੋਗੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ UIDAI ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਪੀਡੀਐੱਫ ਫਾਈਲ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੋ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜੇਪੀਈਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਪੀਡੀਐੱਫ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ UIDAI ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਨਰਾਲਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਕੇ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਲਿਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

Posted By: Seema Anand